ජපානයේ හෙද සාත්තු සේවය සඳහා රැකියා අවස්ථා 40ක් 

未分類

ජපානයේ වෙසෙන JLPT N2 සුදුසුකම්ලත් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්/ ශ්‍රමිකයන් සඳහාම
ජපානයේ හෙද සාත්තු සේවය සඳහා රැකියා අවස්ථා 40ක්… (SSW Nursing Care Job Fair)

අදම ලියාපදිංචි වන්න –
<http://bit.do/nursingcarejobs?fbclid=IwAR1xnMb8IjQ0JWtZEKaIXlgKPPNfGmTYXBD6
NlZqiA1AMzyKYJqcitV-IRs
http://bit.do/nursingcarejobs