විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන පිළිබඳව..

未分類

විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය යනු විදේශීකයන්ට ජපානයේ වැඩ කිරීමට වඩාත් වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීම පිණිස නිර්මාණය කරන ලද පදිංචියකි. විශේෂිත නිපුණතා සේවක පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය පිණිස වන්නාවූ පදිංචි වර්ග දෙකක් තිබේ: වර්ග (i) සහ වර්ග (ii). පදිංචි පිළිබඳ තත්ව වර්ග (ii) යටතේ වන පදිංචිය පිළිබඳ තත්වයට වර්ග (i) ට වඩා සුවිශේෂිතවූ කුසලතා අවශ්‍ය කරනු ලැබේ. වඩාත් විස්තර පිණිස පහත මෙනුව බලන්න.

විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන සඳහා සහාය වෙබ් අඩවිය | ජපානයේ ආගමන සේවා ඒජන්සිය
විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන යටතේ රැකියා සඳහා සහාය ලබා දෙන විශේෂිත නිපුණතා සේවක වැඩසටහන පිළිබඳ උපකාරක වෙබ් අඩවිය මෙය වේ. වැඩසටහන යටතේ වැඩ කිරීමට කැමති විදේශීකයන...