විජයග්‍රහණයේ සැමරුම

  • 2018/05/18
  • Location : Sawara Lanka-ji Temple
  • Organized by : SLAJ

විජයග්‍රහණයේ සැමරුම 18 වන දින සවරා ලංකා-ජි විහාරයේදී පැවැත්වින
War Hero Commemoration Day organized by Sri Lanka Association in Japan at the Sawara Lankaji Temple yesterday evening..

Copied title and URL